Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 


1. Alle verhuurde materialen blijven onder alle omstandigheden altijd eigendom
van Hubeau Party Rental bvba.

2. DUUR VAN DE HUUR
a) De huurder die nalaathet gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn die ten minste gelijk is aan degene die hij als
vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.
b) Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering of ophaling zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadelosstelling. 
c) De huur eindigt in alle gevallen op de dag van de terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijke ontlasting. 
d) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht ingebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen,
doch is daartoe niet verplicht, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevinde. Alle kosten zoals bv het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz.zijn volledig ten laste van de huurder. Hij kan verder de
huurprijs aanrekenen en nadien wanneer de verhuurder het wenst kan hij de verkoopprijs aanrekenen zonder dat dit afbreuk doen aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs. De keuze van de
datum van het factureren van de verkoopprijs en het dus eindigen van de huur ligt volledig bij de verhuurder.

3. RISICO: 
a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele duurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer-, laad- en loskosten zijn te zijne laste. De huurder of zijn afgevaardigde
verbinden zich ertoe de verhuurder binnen de 24u op de hoogte te brengen van volgende feiten: - diefstal van het gehuurde voorwerp; - beschadiging door derden; - rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers; - faling Zoniet is hij verantwoordelijk voor alle schade door de verhuurder opgelopen. 
b) De verhuurder levert goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij het afhalen dient de huurder desgewenst te controleren. De afhaling of inontvangstneming door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. Bij verzending en wanneer de inontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.
c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout op opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Dit gebeurt door de vaststelling door de klant te laten tekenen of bij schrijven. Er is echter geen schrijven vereist wanneer de huurder een schadeformulier heeft gekregen in het verhuurcenter. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. 
d) De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde. Dientengevolge verklaart de huurder bij deze, onherroepelijk af te zien van welkdanige vordering of tussenvordering ook, tegen de verhuurder uit hoofde van het gebruik van het verhuurde materiaal. Deze clausule is dan ook te aanzien als afstand van verhaal tegen de verhuurder uit hoofde van elke schade en/of vordering ook, die tegen de huurder zou kunnen gesteld worden. 
e) De verhuurder dient steeds vrije toegang te hebben tot het gehuurde materiaal voor ev. Inspectie of onderhoud van de gehuurde goederen.

4. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN 
a) De huurder dient een som te betalen, die overeenstemt met de door hem op te geven vermoedelijke duur van de huur. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient de verlenging te worden betaald.
b) Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen, enz ) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, de gehuurde goederen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals bv. Winstderving e.d. 
c) Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel contant, of bij aflevering, zonder enige aftrok onder welke vorm dan ook. 
d) BTW valt ten laste van de huurder, of koper. 
e) Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per begonnen maand verschuldigd. Daarnaast zal bij wanbetaling tevens van rechtswege een schadebeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,0.
f) Alle verzendingen, ook zij die franco geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de huurder, of koper.

5. BORGSOM: 
De borgsom moet betaald worden bij of voor aflevering van materiaal. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan, doch moet de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op intresten. 

6. De huurder kan om het even wanneer de huur opzeggen, op voorwaarde dat hij 50% van het totale huurbedrag betaalt. 

7. Aan het gehuurde mag niet geaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden. Het is verboden publiciteit of andere, door middel van plak- of kleefbanden op onze materialen aan te brengen. Reinigingskosten zullen aangerekend worden. 

8. Alle materialen dienen gereinigd (met uitzondering van servies, bestek en glazen) en terug opgeborgen zoals geleverd. Reparaties ontstaan door verkeerd gebruik van ons materiaal zullen ten laste komen van de huurder. 

9. a) Bij opstellen en/of afbreken van tenten, bij afleveren en/of ophalen van
alle andere materialen dient de huurder (of zijn afgevaardigde) aanwezig te
zijn om tegensprekelijk de staat der verhuurde goederen vast te stellen. Bij
gebreke daaraan zal worden aangenomen dat de goederen in goede staat
werden afgeleverd en wordt staat van bevinding door de verhuurder bij
ophaling vastgesteld. Bij wind dienen de tenten gesloten te worden en te
blijven, en dit zeker aan de windzijde. Klachten dienen in ieder geval te worden gemeld voor het vertrek van ons personeel. b) De verhuurder is nooit verantwoordelijk voor ongevallen en/of
beschadigingen aan personen, dieren of derden, onverschillig of deze zich
binnen of buiten de tent bevinden, zowel bij opbouw of afbouw, als tijdens
de huurperiode. c) De huurder dient het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te
beschermen, hij dient het elektrisch materiaal vakkundig aan het net aan te
sluiten op de juiste spanning, hij zal zich schikken naar alle wettelijke of
reglementaire opgelegde controlemaatregelingen, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin. d) Alle procesverbalen, voortspruitende uit verkeerde plaatsing (van bv.
tenten) in strijd met reglementen, of plaatselijke gebruiken, of
brandweervoorschriften, alle kosten hieraan verbonden, vallen ten laste
van de huurder. Hij is ook verantwoordelijk voor schade aangericht aan het terrein zowel dewelke zich boven- als ondergronds, bevinden. 

10. a) Bij levering dienen de terreinen toegankelijk te zijn voor al ons vervoer zodat de plaatsing ongehinderd kan gebeuren, zoniet zullen ontstane wachttijden in rekening worden gebracht. ( 40,0/uur). Indien bij transport het materiaal niet tot plaats der opstelling kan worden gebracht, dient dit duidelijk vooraf schriftelijk bevestigd te worden door klant, zodat een juiste afleveringsprijs kan afgesproken worden.
b) De huurder neemt de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich voor de keuze van een voldoende vlak terrein bij het plaatsen van een tent of andere materialen. De verhuurder behoudt zich het recht voor de plaatsing op het aangeduide terrein te weigeren indien deze onmogelijk of gevaarlijk is. In dat geval zal hij tevens
recht hebben op schadevergoeding. 
c) Wanneer de vloeren door ons gelegd worden moet het terrein een maximum aan gelijkheid bezitten en er mogen zich geen hinderlijke voorwerpen op het terrein bevinden. 
d) Indien de gevraagde hulp van de klant niet aanwezig is, zal er 30,0/u per ontbrekende persoon worden aangerekend. 

11. In ieder geval van overmacht zoals ziekte, sterfgeval, stormschade, of
schade van vorige huringen, iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurderom
geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze
overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder. Het reeds gestorte bedrag dient te worden terugbetaald. 

12. Wanneer het gehuurde geplaatst is en de huurovereenkomst is niet
ondertekend teruggezonden, verklaart de geadresseerde (huurder) de algemene
voorwaarden van onze firma te hebben gelezen of te kennen. 13. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.